PRIVACY VERKLARING van SEO Content

SEO Content hechtveel waarde aande bescherming van uw persoonsgegevens (en datuw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze Privacy policy(of privacy statement) willenwe heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens weverzamelen) hoe wijomgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aanom uw privacy te waarborgen en gaan daaromzorgvuldig om met persoonsgegevens. SEO Contenthoudt zich in alle gevallen aande toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder deAlgemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengtmet zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken inovereenstemming met hetdoel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen entype persoonsgegevens zijn beschreven indeze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkeldie gegevens welke minimaal nodig zijn voor dedoeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragenom uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor deverwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van dedoeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Gert De Buck ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij SEO Content. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Gert De Buck Vleminkstraat 10

3201 Langdorp (Aarschot) gert@gertdebuck.be Telefoon : 0499 54 27 45

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

 

Uw persoonsgegevens worden door SEO Contentverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van derechtsgronden), waaronder:

 

 • Antwoorden op vragen via het contactformulier
 • Versturen van noodzakelijke correspondentie

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e- mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

 

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan16 jaar)indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder ofwettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens dieu aan onsgeeft, kunnenwij aan derdepartijen verstrekken indien ditnoodzakelijk is voor deuitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo kunnen wij gebruik maken van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

  • boekhouding enbetalingen (kostenvergoedingen)

 

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Tevens kunnen wijpersoonsgegevens enkeldelen met derden indien u onshier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft hetrecht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde inte trekken.

Wij verstrekken geenpersoonsgegevens aanpartijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Bewaartermijn

 

SEO Content bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrektdan wel op grond vande wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van de opdracht, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Gert De Buck dit rechtvaardigt.

 

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen dienamens SEO Contentvan uw gegevens kennis kunnen nemen,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hantereneen gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alonze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over hetbelang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U hebt recht op inzage en kopievan de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvullingwanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewistworden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperkenwanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

 

U hebt het recht om zich te verzettentegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor depersoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van decontractuele ofwettelijke verplichtingen van de organisatie.

 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgevenaan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken.De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijdhet recht eenklacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , ditis de toezichthoudende autoriteit op hetgebied van privacy bescherming, of om eenprocedure inrechte aan te spannen.

 

 

Wijziging privacy statement

 

Gert De Buckkan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Bureau Bologna
brands, words, images

Telefoon
Email